Kategoria: Ekonomika turystyki

EFEKTY EKONOMICZNE

W miarę rozwoju- turystyki masowej w świecie współczesnym ekonomika turystyki umacnia swoją pozycję jako d y scyplina naukowa w naukach gospodarczych wielu krajów.  Z prostego faktu, .iż obsługa turystyki wkracza w inne dziedziny gospodarki, np. transport,  rolnictwo, handel wewnętrzny, in­westycje,-budownictwo, spożycie, wynika, że ekonomika turystyki musi uwzględniać różnorodne związki. Ogólny stan gospodarki narodowej st nowi podstawę rozwiązywania wszelkich partykularnych  problemów turystycznych, ponieważ wielkość wydatków na turystykę zależy od poziomu gospodarki,‘jako całości (i oczywiście od efektów ekonomicznych działalności turystyczne.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!

EKONOMISTA ANGIELSKI

D. Prawdin  zaznaczał, że przez długi, czas  nie wiadomo  dlaczego — uważano w ZSRR, iż pojęcie „ekonomika” nie może odnosić się do przedsiębiorstw ‚nieprodukcyjnych. S. Kuznets, ekonomista angielski, stwierdzał, że wie- _ my znacznie mniej o sektorze usług niż ó produkcji, a przecież częścią’ tego sektora jest bbsługą turystyczna i.działa ją w nim zespoły zaanga­żowane w tworzeniu oraz wdrażaniu wiedzy praktycznej obok zespołów, którym podlegają decyzje, społeczne i polityczne. Nie ma zresztą, w tym nic dziwnego.— pisze.S. Kuznets ‘— działalność nie mieszcząca się’ w znanych wzorcach jest trudniejsza do zmierzenia i umyka w ten sposób ekonomicznej analizie .

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!

WAŻNA DZIEDZINA ZAINTERESOWAŃ

Szczególnie-ważną dziedziną zainteresowań ekonomiki turystyki jest pro­blematyka decyzyjna z bogatym zestawem aspektów poznawczych,ini­cjatywnych i kierowniczych. „Wchodzą tu w szczególności — obok środowiskowych problemów ekonomicznych i społecznych — zagadnienia rangi walorów turystycznych miejscowości, klimatu, krajobrazów, zasobów naturalnych ziemi. J.‘Krippendorf ,stwierdza, że w nauce o gospo­darce turystycznej obrót w og^le nie jest rozpatrywany, albo jest uwzględniany w nieznacznym zakresie, podczas gdy inne strony gospodar­ki narodowej traktuje się’ bardzo szeroko i poświęca im bogatą literaturę.Wprawdzie zagadnienia cen, reklamy, anali? rynku znajdują poczesne miejsce, w literaturze zachodnioeuropejskiej, ale właściwe przedstawie­nie obrotu turystycznego jako koncepcji marketingowej nadal nie istnieje.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!

TREŚĆ EKONOMIKI TURYSTYKI

Nauki ekonomiczne umożliwiają opisanie rzeczywistości i’ustalenie zasadniczych współzależności między zmiennymi rzeczywistymi. Znaczy tq, że modele i’inne twierdzenia opisujące, rzeczywistość turystyczną i niebędące z nią w sprzeczności możemy uznać za możliwe do wykorzystania i stosowania,-czyli za praktycznie przydatne. Stosowanaw turystyce , nauka ekonomii oraz narzędzia i metodyk jakimi się posługuje, pozwalają ustalić, czy twierdzenia i oparte na nich modele są prawdziwe. Tylko takie modele ekonomiki turystyki są prawdziwe, które’ odzwierciedlają . rzeczywistość, a więc znajdują swe uzasadnienie i potwierdzenie empi­ryczne. Treścią ekonomiki turystyki są badanie-i przedstawianie mechanizmów pojawiania się ruchu tu­rystycznego, a przede wszystkim ekonomicznych przesłanek terytorial­nego i czasowego przemieszczania mas turystów.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!

POŚWIĘCONA UWAGA

W książce poświęcono najwięcej uwagi zagadnieniom o charakterze makroekonomicznym, nie pomihięto jednak podstawowych zjawisk występujących w organizacjjach turystycznych  i przedsiębiorstwach- tury­stycznych. Tam, gdzie’jest to konieczne, wskazano odrębności kształto­wania się procesów wytwórczych i świadczenia usług w różnych działach gospodarki narodowej, branżach, a nawet układach przestrzennych’—• międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych. Takie ujęcie przedmiotu ekonomik; turystyki umożliwi przede wszystkim spełnienie roli poznawczej i kształcącej. Powiązanie w toku wywodów teorii z prak- tyką spełnia najważniejszą rolę, bo; wyrabia umiejętność krytycznego wnioskowania.W ekonomii socjalistycznej za podstawową metodę naukową uznaje się metodę- dialektyczną . Diektyka marksi­stowska jako .ogóln a t eoria’ p o z na n i a’ r ż e^c z y w i s t o ści wyjaśnia istotę tego’rozwoju istnieniem i ścieraniem się przeci­wieństw.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!