Kategoria: Ekonomika turystyki

ISTOTA ZJAWISK

W badaniach naukowych zasadnicze znaczenie ma umiejętne dobiera­nie metod właściwych przedmiotowi badań i jego rozmiarom oraz celom.  Do poznania zjawisk w ekonomii prowadzfab s t r ak c j a  która ‚polega na wyselekcjonowaniu .najważniejszych elementów badanego przedmiotu. Umożliwia ona. dotarcie do istoty zjawisk,, kon­kretyzację, weryfikację, a fiastępnie zastosowanie.Określenie istoty zjawisk w ekonomice turystyki jest skomplikowa­ne. . Analizując – procesy społeczno-ekonomiczne, obserwując wydarzenia w praktyce opracowuje się odpowiednie informacje o nich. Materiały,tą podlegają kolejnej; analizie, po czym służą nauce  i praktyce do wy­prowadzania’ogólniejszych wniosków.Podobnie jak – w badaniach innych dziedzin stosuje się dwie podstawowe metodologie: ded.ukcyjną i indukcyjną

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!

KOMPLEMENTARNA OFERTA

Komplementarna musi byc oferta wycieczki, rejs,u morskiego, spływu, wczasów, leczenia ltp. a komplementarne dobro turystyczne, np. wycieczki,, składasię działal­ność wielu instytucji i przedsiębiorstw oraz ustalony w nich udział w zbycie różnych dóbr materialnych, usług i udostępnianych dobr wolnych. Jest ono kombinacją środków, w której na ostateczny efekt — syn e r g i ę ;składa się udział każdej cząstki. Pozytywna synergia będzie więc wynikiem komple­mentarnego działania zsynchronizowanej, masy różnych środków i bę-. dzie również syntezą energii współdziałania instytucji i przedsiębiorstw obsługi ruchu turystycznego. Na dobro turystyczne, składa się – wiele drobnych komponentów w większości niezależnych od przedsiębiorstw i instytucji oraz klientów. Celem lepszego przygotowania go konieczne jest .wzięcie pod uwagę  także tych cech które różnią je od innych,towarów i usług, a przede wszystkim, że są one w znacznym stopniu niematerialne, a ich skła­dowe części stanowią komplementarną całość.

 

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!

PRZEŻYCIA TURYSTYCZNE

Prze­życia, turystyczne, bogate w odczucia i obserwacje natury poznawczej, wywierają wielki wpływ na poglądy i zainteresowania człowieka. W tym jest siła społeczna .i polityczna’turystyki-jako zjawiska o charakterze masowym. To one wpływają na jego stosunek do obowiązków, do dobra’ społecznego; one kształtują jego postawę wobec innego człowieka lub zbiorowości.. Poznawcze .i kulturalne, treści ruchu tury stycz­nego występują również jako samodzielny’motyw podróżowania w kraju i za granicą w ramach wycieczek, zlotów,-zjazdów,, spływów, rejsów i pobytów turystycznych. Zwykle jednak łączą się óne z innymi motywami podróży, jak np. wczasy, leczenie, rekreacja ruchowa i inne.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!

KONIECZNE PRZYGOTOWANIE

W warunkach, społecznego i technicznego. rozwoju społeczeństw po­wstają coraz lepsze warunki wzbogacania treści życia, kulturalnego w cza­sie wolnym od pracy. Konieczne jest więc przygotowanie ludzi do umie­jętnego i wartościowego wykorzystywania tego czasu. Samo osiągnięcie wyższego poziomu dobrobytu nie daje bowiem satysfakcji, i pełnego – zadowolenia, lecz jedynie poczucie. nasycenia. Po nim jednak, jak do­wodzą liczne przykłady, nadcfiodzi zwykle przesyt, obojętność, a iiawet : zwyrodnienie form życia. Tu często należy dopatrywać się źródła chu­ligaństwa, pijaństwa, dpatii społecznej. Trzeba przeto rozpoczynać wychowanie człowieka w zakresie organizowania czasu ,wolnego już w la­tach jego młodości, w szkole.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!

ZAGADNIENIE ZDROWOTNOŚCI

Zagadnienie  zdrowotności ma swój aspekt ekonomiczny związany ‚ z wydatkami socjalnymi państwa na ochronę zdrowia, przede wszyst­kim zaś z efektywniejszym wykorzystaniem czasu pracy. Z postulatów poprawy zdrowotności wypływa konieczność organizacji usług w za­kresie zdrowotnego i regenerującego siły wypoczynku. Choroby powodują przedwczesne wyłączanie się z pracy zawodowej licznych wy kształconych i wyspecjalizowanych członków. społeczeństwa, których ” koszt kształcenia był wysoki. Wcześniejsze lub okresowe’wyłączenie-ich z produkcji, oraz koszty leczenia, rehabilitacji bądź renty przynoszą za­ceni państwu wymierne straty, materialne. Schorzenia bywają też skutkiem szkodliwych dla „zdrowia człowieka czynników środowiskowyph, na które składają się warunki pracy i życia, a także wynikają z samego –  trybu życia: picie alkoholu, palenie tytoniu i inne.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!