PLANY ROZWOJU REGIONALNEGO

Faktycznie dopiero w latach siedeindziesiątycii wzrosło zainteresowanie problematyką wykorzystania naturalnych dóbr regionów do celów re­kreacyjno-turystycznych. Od tego czasu w Polsce w planach rozwoju regionalnego uwzględnia się turystykę i uzdrowiska [452, s; 84-86]^ Two­rzenie warunków rozwoju krajoznawstwa polega na zapewnieniu możli­wości bezpośredniego poznania najciekawszych i najbardziej charakte­rystycznych rejonów oraz głównych centrów kultury i gospodarki naro­dowej. Wyznaczanie odpowiednio przystosowanych terenów rekreacyj­nych w pobliżu aglomeracji miejskich i przemysłowych, pozwala ludzionr pracy na krótkotrwałe’wyjazdy weekendowe poza strefę zurbanizowaną^ Może ono również służyć rozwijającej się w Polsce turystyce .między­narodowej przez lokalizowanie na tych obszarach obozowisk i campin­gów dostępnych gościom zagranicznym.

Witaj u mnie na blogu 🙂 Blog to jedna z moich dwóch pasji, drugą jest podróżowanie. Znajdziesz tutaj wiele wpisów dotyczących moich podróży, oraz sposobów jak tanim kosztem zwiedzić świat:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco!